Scientific Committee

Dr. Asha Prasuna

Dr. Kiran Sharma

Dr. Kirti Arekar

Dr. Prema Basergekar

Dr. Rushi Anandan

Dr. Shailaja Karve

Dr. Shalini Talvar

Dr. Vandana Khanna